Na okres betonowania wewnetrzna czesc tulejki musi byc zabezpieczona odpowiednim korkiem

Na okres betonowania wewnętrzna część tulejki musi być zabezpieczona odpowiednim korkiem. Najczęściej jednak stosowane są uchwyty montażowe w kształcie pętli ze stali zbrojeniowej. Pętla taka może stanowić zakończenie prętów zbrojenia konstrukcyjnego lub też być elementem niezależnym, zakotwionym w betonie. Uchwyty montażowe w kształcie pętli umieszczane są w ten sposób, aby po montażu nie zachodziła konieczność ich usuwania (uchwyty te wchodzić mogą np. w wieniec). W przypadku gdy jest to niemożliwe, pętlę uchwytu umieścić można w specjalnym wgłębieniu, tak aby nie wystawała poza krawędź elementu prefabrykowanego. Uchwyty w postaci pętli wykonywać należy wyłącznie ze stali gatunku A-I (St3SX lub St3SY). Siła w uchwycie powinna być określona zgodnie z rzeczywistymi warunkami występującymi w trakcie wyjmowania z formy i montażu prefabrykatu. Przy spełnieniu warunków prowadzenia liny norma określa nośność pętlowych uchwytów m ontażowych ze stali St 3 SX w zależności od średnicy pręta. Jeżeli choćby jeden z warunków nie zostanie dotrzymany to wartości sił dopuszczalnych należy zmniejszyć 1,5 raza o długość zakotwienia każdego ramienia uchwytu (pomijając długość haka uformowanego na końcu każdego ramienia), określa się ze wzoru gdzie: P – siła działająca w linie zaczepionej do rozpatrywanego uchwytu, Rm – wytrzymałość obliczeniowa prefabrykatu w chwili wyjmowania go z formy lub podnoszenia z podkładu, d – średnica pręta uchwytu, kb – współczynniki mający wartość 2,5 – dla prefabrykatów z kruszywowych betonów lekkich o R 140 kG/cm2, 1,75 – w pozostałych przypadkach. Wartość R powinna być przyjmowana zgodnie z wytrzymałością betonu prefabrykatu w chwili jego rozformowania lub podnoszenia z podkładu, lecz nie więcej niż 0,5 % wytrzymałości Rm przyporządkowanej wytrzymałości docelowej. [podobne: cement cena za tonę, ogrodzenia z pustaka łupanego, koszt malowania ścian ]

Powiązane tematy z artykułem: cement cena za tonę koszt malowania ścian ogrodzenia z pustaka łupanego